پیسوله دو جزئی

هیدروگرافیک

فرایند پیستوله دوجزئی چیست؟

 

پیستوله دو جزیی آلمانی شرکت آرین کروم استاندارد و مخصوص مواد کروم نانو نقره می باشد که وقتی مواد داخل مخازن تحت فشار های تعیین شده پودر گردیده و از پیستوله های دوجزیی مخصوص خارج میگردد آنوقت با اکسیژن ترکیب شده و سطحی که اکتیو شده باشد آن را آبکاری می نمایدو حتما برای کروم عالی نیاز به پیستوله مخصوص  فشار مخصوص مخازن می باشد .        نکته:

 جدیدا شرکت هایی از این سری پیستوله ها ارائه نموده اند که دو مواد را قبل از خارج شدن با هم ترکیب میکند این عمل باعث 

              میگردد که جسم در حین آبکاری لک یا سیاه گردد و پروسه آبکاری پس از مدتی اکسید کند

پیستوله دوجزئی