ژانویه 2016

دستگاه آبکاری 9 مخزنه مدل قدیمی و سیستم های جدید با کارایی فوق العاده جایگزین این دستگاه گردیده است

آبکاری

دارای سه سیستم پاششی و سه اپراتوره این دستگاه شامل یک پک مواد اولیه 60 لیتر به عنوان اشانتیون می باشد